Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Analýza dat o rodičkách z registru NRC – 1. část – počty

Úvodní část analýzy vypracované pro Platformu zdravotních pojištěnců v září 2015. Konkrétní připomínky vítány na kontaktním emailu nebo FB stránce. Celá analýza je v podobě PDF dokumentu ke stažení zde.

← Úvod najdete zde

Analýza zpracovává data z registru Národního referenčního centra (NRC) za roky 2009-2013, tříděná podle jednotlivých zdravotnických zařízení. Pro každé zdravotnické zařízení je uveden buď počet osob zařazených do konkrétní baze systému DRG nebo počet osob, pro které byl evidován konkrétní sledovaný výkon. (Kódování bazí a výkonů je dostupné například zde, porodnictví je na stranách 234 – 247, stručný přehled kódů a jejich užití při výpočtech v analýze zde). Pro výkonové analýzy (2. část a dále), které analyzují podíl různých výkonů v jednotlivých zdravotnických zařízeních, byli vyřazeni klienti pojišťovny 205, která ve sledovaném období procházela fúzí s jinou zdravotní pojišťovnou a vykazování výkonů z důvodu fúze utrpělo na přesnosti. Lze však snad očekávat, že způsob ošetření rodičky je nezávislý na zdravotní pojišťovně, u které je rodička evidována, a tudíž lze data zobecnit na všechny rodičky ošetřené v daném zdravotnickém zařízení.

Technická poznámka k analýze dle výkonů oproti analýze dle drg: Při pohledu na data dle výkonů je zřejmé, že většina výkonů (98,8%) ze skupiny sedmi “porodních” výkonů (které se vzájemně vylučují, nebo mají vylučovat) je zařazena do skupiny MDC 14. V MDC 14 chybí za sledované roky celkem 6718 případů, nejvíce je zařazeno pod MDC 99 (2679), 23 (2082) a 88 (764). Výkony mimo MDC 14 jsou rozprostřeny mezi téměř všechna zdravotnická zařízení (celkem 96) ze 102. Za předpokladu, že každá rodička je do systému zařazena pouze 1x (s výhradou zmatků okolo slučování pojišťoven, řešeno dále) můžeme buď použít data ze všech MDC nebo se pro jistotu omezit jen na ženy zařazené pod MDC 14. Předpokládáme, že toto nebude hrát vzhledem k rovnoměrnému rozprostření zásadní roli a v následujícím pracujeme s daty přes všechny MDC.

Počet zdravotnických zařízení (ZZ) v ČR a jejich rozdělení podle velikosti

Pro představu o datech a porovnávání v menších skupinách bylo zvoleno mírně arbitrární dělení podle velikosti, založené na průměrném počtu porodů za 5 let). Jasně se vydělila skupina z hlediska celkového přehledu nezajímavých ZZ s pár porody ročně (průměrné počty za 5 let: 20, 12, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 37, 0; jde zřejmě o klienty soukromých zdravotníků, kteří k práci využívají nasmlouvané větší pracoviště; data těchto ZZ nebudou podrobněji analyzována), pak skupina s cca 200-400 porody ročně; dále jsme zvolili skupinu malých zařízení, která se pohybují okolo “magické” hodnoty 500 porodů ročně, o které se před několika lety hojně psalo, že je minimální pro schopnost udržení kvality malé porodnice. Pak následuje velká skupina zdravotnických zařízení s 600-1000 porody ročně (pro větší přehlednost nakonec rozdělena na dvě), dále jsme zvolili skupinu 1000-1500, 1500-3000 a centra nad 3000 porodů ročně.

průměrný počet porodů za rok N %
méně než 100 10 9.4
100 – 400 8 7.5
400 – 600 12 11.3
600 – 800 19 17.9
800 – 1000 21 19.8
1000 – 1500 19 17.9
1500 – 3000 12 11.3
3000 a více 5 4.7
celkem 106 100.0

Problémy s počty, interpretace

V následujících grafech uvádíme vývoj počtu porodů v jednotlivých zařízeních v uplynulých letech v kategoriích dle průměrného počtu porodů a dle kraje. Zatímco některá zařízení se stabilně pohybují okolo podobných hodnot, jiná prudce počty mění (důvody individuální: spojení s jiným zařízením, zrušení zařízení apod).

Z grafů lze vyčíst základní skupiny porodních zařízení, regionální strukturu, rušení a vznik zařízení v průběhu sledovaných pěti let. Před sledovaným obdobím skončila porodní oddělení v Hodoníně, Hranici, Sušici, Frýdlantu (2008) a Bohumíně. Během sledovaného období pak v Brandýse nad Labem (2012), Turnově (2011) a Litomyšli (půle roku 2013). Porodnice ve Vrchlabí byla uzavřena na konci roku 2013. Prudký pokles porodů pod 100 ročně zaznamenala i Podřipská porodnice v Roudnici, která se však zdá se odrazila ode dna; za první půli roku 2015 se v ní narodilo dle informací na jejich facebookové stránce 187 dětí a v kategorii fungujících malých porodnic do 400 porodů ročně zůstává. Je zajímavostí, že tato porodnice nově nabízí kontinuální péči vlastní porodní asistentky a ambulantní porody.

Pokles porodů Krajské nemocnice Karlovy Vary je dán administrativním rozdělením zařízení na Karlovy Vary, Cheb a Sokolov, jak je vidět na regionálním grafu.

Upozornění: problémy ve sledovaných počtech porodů i v některých dalších parametrech dělají data pojištěnců pojišťovny 205, kteří byli v některých případech z důvodu slučování s jinou pojišťovnou zaneseni do evidence vícekrát. Ostré výkyvy v počtech porodů u některých ZZ zejména v porodnicích Olomouckého (Olomouc, Středomoravská) a Moravskoslezského (Třinec, Vítkovice, Ostrava) kraje zaznamenané okolo let 2011 a 2012 je tak třeba brát s rezervou. Obecně je třeba velikost na základě počtu porodů ročně brát spíše jako orientační, reálné hodnoty se ve středně velkých porodnicích (800-1500 porodů ročně) se pohybují někde v intervalu +-100 porodů méně nebo více než je zachyceno v grafu.

Grafy celkového počtu vykázaných porodů skrze systém DRG dle velikosti zařízení

(grafy lze zvětšit kliknutím na ně, otevře se větší verze v samostatném okně)

Regionální struktura porodnické péče

Informace o perinatologických centrech (PCIP) a intermediárních centrech (PCIMP) byla čerpána z Věstníku MZ 2/2014, akreditace má mít platnost do roku 2019. Ve sledovaném období nebyla některá ze zařízení (zejména intermediární) takto akreditována; vzhledem k tomu, že analýza má sloužit mimo jiné pro orientaci rodiček v české porodnické nabídce, preferujeme uvádění aktuálního statutu.


 • Kraj Praha: soustředí tři z pěti největších porodních zařízení v ČR, žádná porodnice nemá méně než 1000 porodů za rok. Perinatologická centra: ÚPMD, VFN, Motol, intermediární centra: Thomayerova nemocnice, Na Bulovce. Nemocnice Na Vinohradech je řadovým porodním zařízením.
 • Středočeský kraj: V roce 2013 celkem 12 porodních zařízení se 400-1500 porody ročně. Čtyři intermediální zařízení (Mladá Boleslav, Kolín, Kladno, Hořovice), krajským perinatologickým centrem pro tento kraj jsou perinatologická centra v Praze.
 • Jihočeský kraj: Perinatologické centrum v Českých Budějovicích je doplněno šesti malými zařízeními mezi 400 a 1000 porody ročně. Pod 500 porodů ročně mají pouze Prachatice.
 • Vysočina: kraj nemá perinatologické centrum. Největší nemocnice Havlíčkův Brod s necelými 1500 porody ročně je intermediárním centrem. Ostatní porodní zařízení mají mezi 600 a 1100 porody ročně.
 • Plzeňský kraj disponuje jedním perinatologickým centrem ve FN Plzeň s 3000 porody ročně. Pět dalších porodních zařízení má 400 až 600 porodů ročně.
 • V Karlovarském kraji došlo během sledovaního období k administrativnímu oddělení pracoviště Sokolov (2011) a Cheb (2012) od Karlovarské krajské nemocnice, která je intermediálním zařízením pro tento kraj. Spolu s Ostrovem nad Ohří mají všechna čtyři zařízení mezi 500 a 800 porody ročně. To je zajímavě zejména v souvislosti s tím, že v poslední době někteří odborníci z ČGPS postulují, že hranicí pro dobré fungování porodního zařízení by mělo být alespoň 800 porodů ročně. V Karlovarském kraji by toto nesplnilo žádné ze zařízení, a to ani akreditované intermediární centrum.
 • V Libereckém kraji není perinatologické centrum. Liberec s 1500 porody je intermediárním centrem, Jablonec se stejným počtem porodů ročně nikoliv. V kraji jsou nyní jen další dvě porodní zařízení s 800 porody ročně (Jilemnice, Česká Lípa), dvě zařízení (Frýdlant a Turnov) byla zrušena.
 • V Ústeckém kraji jsou dvě perinatologická centra, Ústí nad Labem s 1800 porody ročně a Most, kterému počet porodů během sledovaného období klesl z 1300 pod 1000 porodů ročně. Sedm dalších zařízení má mezi 500 a 1000 porody ročně, malá Roudnici na Labem a její nedávný vzestup byl popsán výše.
 • V Královéhradeckém kraji je perinatologické centrum v Hradci Králové a čtyři (ve sledovaném období pět) porodních zařízení mezi 400 a 1000 porody ročně. Nejmenší Vrchlabí bylo uzavřeno na konci roku 2013; z dalších skutečností v datech je znát, že ve sledovaném období už kvůli personálním změnám značně ztrácelo poslední zbytky reálných podkladů pro svou dřívější pověst centra šetrných, rodičkou řízených porodů.
 • Pardubický kraj nemá perinatologické centrum. Má jedno intermediární centrum v Pardubicích s 1500 porody ročně, porodní oddělení v Ústí nad Orlicí (cca 1200), v Chrudimi (1000) a ve Svitavách (600). Oddělení v Litomyšli bylo uzavřeno v půli roku 2013.
 • V Jihomoravském kraji je administrativně největší porodní zařízení v ČR, perinatologické centrum FN Brno (6000 porodů ročně), které má dvě podobně velká pracoviště na Obliním trhu a v Bohunicích. Pracoviště mají i společné odborné vedení a výhledově plánuje obě pracoviště sjednotit pod jednou střechou. Dalším velkým zařízením je také brněnská nemocnice Milosrdných bratří (1800 porodů ročně). Ostatních šest zařízení v kraji má mezi 500 a 1000 porody ročně.
 • Ve Zlínském kraji je perinatologické centrum ve Zlíně (2500 porodů) a čtyři zařízení mezi 500 a 1200 porody ročně.
 • V Olomouckém kraji je prerinatální centrum v Olomouci s 2000 porody ročně, čtyři podobně velká porodní centra mezi 500 a 1000 porody ročně a malé zařízení pod 500 porodů ročně v Jeseníku. Vývoj dat v průběhu let 2011 a 2012 není příliš spolehlivý z důvodu problému s pojišťovnou 205, který byl uvedený výše.
 • V Moravskoslezském kraji je perinatologické centrum ve FN Ostrava (přes 2000 porodů ročně) a intermediární centrum v Městské porodnici Ostrava (1200). Vítkovice mají 1500 porodů ročně. Nad 1000 porodů ročně má ještě i Třinec, Opava a Frýdek-Mistek. Další čtyři zařízení mají mezi 500 a 1000 porody ročně.

Grafy celkového počtu vykázaných porodů skrze systém DRG dle krajů

(grafy lze zvětšit kliknutím na ně, otevře se větší verze v samostatném okně)

← Úvod najdete zde

Tabulka celkového počtu vykázaných porodů skrze systém DRG

IČZ kraj název zdravotnického zařízení 2009 2010 2011 2012 2013
32006000 Jihočeský Nemocnice České Budějovice 2339 2442 2220 2377 2070
33100000 Jihočeský Nemocnice Český Krumlov 647 633 575 667 681
34001000 Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec 710 693 643 617 581
36101000 Jihočeský Nemocnice Písek 833 846 823 831 807
38001000 Jihočeský Nemocnice Strakonice 783 803 746 783 713
39001000 Jihočeský Nemocnice Tábor 913 984 897 1091 1028
37101000 Jihočeský Nemocnice Prachatice 362 387 350 369 347
72100000 Jihomoravský Fakultní nemocnice Brno 5510 6217 5808 6258 6014
72048000 Jihomoravský Nemocnice Milosrdných bratří Brno 1885 1788 1543 1761 1805
71113000 Jihomoravský Nemocnice Boskovice 862 902 856 932 854
74001000 Jihomoravský Nemocnice Břeclav 897 967 955 1152 979
75002000 Jihomoravský Nemocnice Kyjov 944 1052 857 985 1021
81001000 Jihomoravský Nemocnice Vyškov 675 594 553 667 764
83001000 Jihomoravský Nemocnice Znojmo 946 980 954 967 873
73003000 Jihomoravský Nemocnice Ivančice 599 620 474 594 498
42008000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice – Karlovy Vary 2264 2009 1367 793 741
42010000 Karlovarský NEMOS Plus Ostrov nad Ohří 440 738 595 647 603
42041000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice – Cheb 0 0 0 549 631
48008000 Karlovarský NEMOS Sokolov 0 0 542 618 473
61004000 Královéhradecký Fakultní nemocnice Hradec Králové 2376 2385 2239 2498 2219
64001000 Královéhradecký Oblastní nemocice Náchod 1065 1027 955 1021 1235
63101000 Královéhradecký Oblastní nemocice Jičín 861 834 735 848 825
69001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Trutnov 685 691 608 741 657
66001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 556 596 498 554 242
69003000 Královéhradecký Česko-německá horská nemocnice Krkonoše Vrchlabí 281 291 336 319 256
54100000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec 1585 1546 1536 1428 1460
53201000 Liberecký Nemocnice Jablonec nad Nisou 1318 1342 1319 1469 1425
50100000 Liberecký Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 979 1030 887 937 853
67102000 Liberecký Masarykova nemocnice v Jilemnici 750 898 885 894 856
67104000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec – Turnov 472 425 47 0 0
91009000 Moravskoslezský Fakultní nemocnice Ostrava 1474 2145 2151 2335 2007
91950000 Moravskoslezský Vítkovická nemocnice 974 1652 1562 2063 1535
86101000 Moravskoslezský Nemocnice ve Frýdku-Místku 1104 1437 1261 1510 1138
90001000 Moravskoslezský Slezská nemocnice v Opavě 1047 1254 1081 1393 1040
91001000 Moravskoslezský Městská nemocnice Ostrava 827 1060 1070 1513 1243
85600000 Moravskoslezský Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 746 812 765 916 761
86102000 Moravskoslezský Nemocnice Třinec 535 1026 913 1548 867
87001000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Karvinná 872 1058 895 1038 749
87004000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Havířov 615 727 690 792 672
88001000 Moravskoslezský Nemocnice Nový Jičín 875 995 810 980 782
89301000 Olomoucký Fakultní nemocnice Olomouc 2057 2040 1267 1805 2224
78006054 Olomoucký Středomoravská nemocniční – Prostějov 1030 1099 354 636 934
78006354 Olomoucký Středomoravská nemocniční – Přerov 777 1026 871 890 874
78006654 Olomoucký Středomoravská nemocniční – Šternberk 920 1053 470 771 958
93201000 Olomoucký Šumperská nemocnice 820 1014 722 1106 926
95202000 Olomoucký Jesenická nemocnice 271 347 311 429 315
65001000 Pardubický Pardubická krajská nemocnice 1527 1581 1503 1613 1377
62001000 Pardubický Chrudimská nemocnice 869 1055 1012 1095 1024
70001000 Pardubický Orlickoústecká nemocnice 1150 1208 1134 1301 1270
68001000 Pardubický Svitavská nemocnice 573 637 593 567 655
68002000 Pardubický Litomyšlská nemocnice 600 600 585 589 204
44101000 Plzeňský Fakultní nemocnice Plzeň 2874 3216 2988 3365 3271
40001000 Plzeňský Domažlická nemocnice 707 730 609 625 495
43001000 Plzeňský Klatovská nemocnice 491 486 474 549 682
44105000 Plzeňský Mulačova nemocnice Plzeň 582 616 523 525 376
47101000 Plzeňský Rokycanská nemocice 510 406 416 488 344
45001000 Plzeňský Stodská nemocnice 381 413 355 399 314
02004000 Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 4326 4493 4376 4322 4287
04004000 Praha Ústav pro péči o matku a dítě Praha 4788 5037 5025 4955 5033
05002000 Praha Fakultní nemocnice v Motole Praha 3247 3404 3278 3254 3125
04005000 Praha Thomayerova nemocnice Praha 2075 2371 2036 1840 1943
08006000 Praha Nemocnice na Bulovce Praha 2185 2109 2120 2062 2050
10002000 Praha Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 1117 1052 988 1173 1102
20101000 Středočeský Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 1271 1153 1063 1046 1014
21002000 Středočeský Nemocnice Hořovice 1180 1077 1122 1295 1401
22101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kladno 1240 1259 691 1076 1110
23101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kolín 1110 1082 1159 1163 1139
26001000 Středočeský Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 1561 1520 1298 1509 1379
22102000 Středočeský Nemocnice Slaný 608 614 509 589 750
25110000 Středočeský Nemocnice Mělník 526 599 813 1139 1326
25310000 Středočeský Nemocnice Neratovice 862 862 780 831 859
27001000 Středočeský Nemocnice Nymburk 524 795 553 618 625
30531000 Středočeský Oblastní nemocnice Příbram 890 939 949 959 972
24200000 Středočeský Městská nemocnice Čáslav 555 528 558 667 480
28002000 Středočeský PP Hospitals Brandýs nad Labem 737 823 657 394 0
31001000 Středočeský Masarykova nemocnice v Rakovníku 431 426 381 516 377
59001000 Ústecký Krajská zdravotní – Ústí nad Labem 1803 1868 1694 1978 1666
57001000 Ústecký Krajská zdravotní – Most 1323 1101 1091 1044 941
51100000 Ústecký Krajská zdravotní – Děčín 730 684 598 785 696
52110000 Ústecký Krajská zdravotní – Chomutov 763 771 765 883 728
52120000 Ústecký Nemocnice Kadaň 753 691 636 656 547
55021000 Ústecký Městská nemocnice v Litoměřicích 663 637 830 717 767
58101000 Ústecký Krajská zdravotní – Teplice 888 907 797 781 728
51300000 Ústecký Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk 510 457 449 429 397
56007000 Ústecký Nemocnice Žatec 548 552 486 491 439
55039000 Ústecký Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem 447 472 351 209 87
60001000 Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod 1373 1444 1409 1616 1326
76001000 Vysočina Nemocnice Jihlava 1158 1105 1017 1147 1060
79001000 Vysočina Nemocnice Třebíč 991 1131 1113 1432 1124
35001000 Vysočina Nemocnice Pelhřimov 621 636 687 725 584
84231000 Vysočina Nemocnice Nové Město na Moravě 803 744 655 913 774
82001000 Zlínský Krajská nemocnice T. Bati Zlín 2307 2661 2337 2694 2326
80001000 Zlínský Uherskohradišťská nemocnice 1011 1157 1206 1296 1118
94101000 Zlínský Vsetínská nemocnice 612 649 707 757 749
94102000 Zlínský Nemocnice Valašské Meziřící 910 927 844 946 807
77001000 Zlínský Kroměřížská nemocnice 495 586 529 602 565

← Úvod najdete zde